Vóór 22:00 besteld, morgen in huis | Gratis verzending vanaf €20,- | Gratis samples | Gratis retourneren

Privacy Statement

1. Overzicht

Deze privacyverklaring informeert je over de aard en omvang van de verwerking van zogenoemde persoonsgegevens door Parfumerie Douglas Nederland B.V. Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect aan jou zijn of kunnen worden gekoppeld. De verwerking van persoonsgegevens door Parfumerie Douglas Nederland B.V. kan in principe in twee categorieën worden verdeeld:

In het kader van de afwikkeling van de overeenkomst worden alle gegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst met Parfumerie Douglas Nederland B.V. Indien ook externe dienstverleners, zoals logistieke bedrijven, kredietbureaus of betaaldiensten bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, worden daarvoor noodzakelijke gegevens aan deze dienstverleners doorgegeven.

• De van jou in het kader van de afwikkeling van de overeenkomst verzamelde gegevens gebruiken wij niet alleen voor de afwikkeling van de overeenkomst, maar ook om je van tijd tot tijd te informeren over nieuwe aanbiedingen en acties.
• Door het gebruiken van de website/applicatie van Parfumerie Douglas Nederland B.V. worden er verschillende gegevens uitgewisseld tussen jouw eindapparaat en onze server. Deze kunnen ook betrekking hebben op persoonsgegevens. De zo gegevens die op deze wijze worden verzameld worden o.a. gebruikt om onze website te optimaliseren of om reclame weer te geven in de browser van je eindapparaat.
 
Onze website en onze diensten zijn niet gericht op kinderen jonger dan 13 jaar. Overeenkomstig de bepalingen van de AVG heb je meerdere rechten die je jegens ons kunt uitoefenen. Daartoe behoort onder andere het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van gegevensverwerking, met name gegevensverwerking voor reclamedoeleinden. De mogelijkheid om bezwaar te maken wordt grafisch gemarkeerd. Als je vragen hebt over onze privacyverklaring, dan kun je te allen tijde contact opnemen met onze functionaris(sen) voor gegevensbescherming. De contactgegevens vind je hieronder.

2. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Deze informatie over gegevensbescherming is van toepassing op de gegevensverwerking door Parfumerie Douglas Nederland B.V., Postbus 479, 6500 AL Nijmegen (“verwerkingsverantwoordelijke“), en op de volgende websites of applicaties: www.douglas.nl, Douglas-applicaties voor tablet en smartphone in de Google Play Store en de Apple App Store.

3. Doeleinden van de gegevensverwerking, rechtsgronden en gerechtvaardigde belangen van Parfumerie Douglas Nederland B.V. of een derde, alsmede categorieën van ontvangers

3.1 Bezoek van onze website/applicatie

Wanneer je onze website/applicatie bezoekt, zendt de browser die op je eindapparaat wordt gebruikt automatisch informatie naar de server van onze website/applicatie en wordt deze informatie tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. Daar hebben wij geen invloed op. De volgende informatie wordt, zonder dat je daarop invloed kunt uitoefenen, verzameld en opgeslagen tot ze automatisch wordt gewist:

• IP-adres van het toegang vragende apparaat dat geschikt is voor internet;
• datum en tijdstip van toegang;
• naam en URL van het opgevraagde bestand;
• website/applicatie van waaruit de toegang plaatsvond (referrer URL);
• de door jou gebruikte browser en eventueel het besturingssysteem van jouw voor internet geschikte computer als ook de naam van je internetprovider.

De rechtsgrond voor de verwerking van het IP-adres is artikel 6 lid 1 sub f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang blijkt uit de hierna genoemde doeleinden van de verzameling van gegevens. Wij willen je er nog op wijzen dat wij jouw identiteit uit de verzamelde gegevens niet direct kunnen afleiden en dat wij dat ook niet zullen doen. Het IP-adres van jouw eindapparaat en de andere hierboven vermelde gegevens worden door ons enkel gebruikt voor de volgende doeleinden:

• de totstandkoming van een probleemloze verbinding waarborgen;
• een comfortabel gebruik van onze website/applicatie waarborgen;
• het analyseren van de veiligheid en stabiliteit van het systeem.

De gegevens worden gedurende 7 dagen opgeslagen en daarna wordt het IP-adres automatisch gewist. Deze informatie wordt door ons om veiligheidsredenen, maar wel zonder je IP-adres, in logbestanden langer opgeslagen en na 31 dagen verwijderd. De gegevens in de logbestanden worden apart van je andere gegevens opgeslagen.

Bovendien gebruiken wij Akamai (Akamai Technologies GmbH, Parkring 20 - 22, D-85748 Garching) voor de levering van pagina's en voor de bescherming van onze webservers door een “web application firewall“. Meer hierover vind je in de informatie over gegevensbescherming.

Verder gebruiken wij voor onze website/applicatie zogenaamde cookies, tracking tools, targeting methodes en social media plug-ins. Om welke procedures het hier precies gaat en hoe je gegevens voor dit doel worden gebruikt, wordt hierna in punt 3.4 nader toegelicht.

Voor zover je in je browser, besturingssysteem of in andere instellingen van je eindapparaat hebt ingestemd met de zogeheten geolocalisatie, zullen wij deze functie gebruiken om je individuele diensten met betrekking tot je huidige locatie te kunnen aanbieden (bijvoorbeeld de locatie van het dichtstbijzijnde filiaal). Dit gebeurt in het kader van het zoeken naar filialen van packstations en postkantoren, alsook het zoeken naar filialen van een van onze parfumerieën aan de hand van je GPS-gegevens. De opgehaalde GPS-gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de desbetreffende diensten. Je kunt deze toegang tot de GPS-gegevens met de instellingen van je toestel te allen tijde uitschakelen. Het is dan echter niet meer mogelijk om automatisch een filiaal/postkantoor/packingstation in je buurt te lokaliseren en op te zoeken. Het is echter nog steeds mogelijk te zoeken door een postcode of een plaats in te voeren. De op deze manier verwerkte locatiegegevens zullen wij uitsluitend voor deze functie verwerken. Na het gebruik worden je gegevens gewist.

3.2 Sluiten, uitvoeren of beëindigen van een overeenkomst
3.2.1 Gegevensverwerking bij het sluiten van een overeenkomst

Zakelijke doelstellingen van Parfumerie Douglas Nederland B.V. zijn de verkoop op afstand van goederen en diensten, de detailhandel in het kader van door overheidsinstanties verleende vergunningen en de serieproductie van de aangeboden goederen. In dit kader verwerken wij de gegevens die nodig zijn voor het sluiten, uitvoeren of beëindigen van een overeenkomst. Daartoe behoren:

• voornaam, achternaam, titel, aanhef
• factuur- en afleveradres, eventueel aanvullende adresgegevens
• packstation en DHL-klantnummer
• e-mailadres
• factuur- en betaalgegevens
• bedrijfsnaam en btw-nummer
• geboortedatum (indien nodig)
• telefoonnummer (indien nodig)

De rechtsgrond hiervoor is artikel 6 lid 1 sub b) AVG. Dit houdt in dat je ons de gegevens verstrekt op basis van de bestaande contractuele relatie met jou. Voor het verwerken van je e-mailadres zijn wij uit hoofde van een bepaling in het Burgerlijk Wetboek verplicht een elektronische bestelbevestiging te versturen in de vorm van een verzendbevestiging (artikel 6 lid 1 sub c) AVG). Voor zover wij jouw contactgegevens niet gebruiken voor reclamedoeleinden (zie hieronder 3.3) slaan wij de voor de afwikkeling van de overeenkomst verzamelde gegevens op tot het verstrijken van de wettelijke of eventueel contractuele vrijwarings- en garantierechten. Na afloop van deze termijn bewaren wij de conform handels- en belastingwetgeving vereiste gegevens van de contractuele relatie gedurende de daarvoor wettelijk verplichte periodes. Gedurende deze periode (meestal 7 jaar vanaf de totstandkoming of beëindiging van de overeenkomst) zullen de gegevens alleen worden herbewerkt bij controles door de belastingdienst.

Voorts is het voor de afwikkeling van de koopovereenkomst noodzakelijk om de volgende gegevens te verwerken:

Met de afwikkeling van de creditcardbetalingen, debetkaartbetalingen (Bancontact) en betalingen via Paypal is het bedrijf WorldPay (UK) Limited, The Walbrook Building, 25 Walbrook, London EC4N 8AF, Verenigd Koninkrijk, belast. Alle betalingsgegevens worden rechtstreeks in het systeem van WorldPay (UK) Limited in Londen ingevoerd en kunnen door ons niet worden gelezen of opgeslagen.

Informatie over je afleveradres geven wij door aan een door ons ingeschakeld logistiek bedrijf voor de afwikkeling van de koopovereenkomst.

Om ervoor te zorgen dat de goederen worden geleverd in overeenstemming met jouw wensen, gebruiken wij je e-mailadres om voorafgaand aan de levering contact met je op te nemen met betrekking tot het tijdstip van levering.

Als de goederen niet door Douglas maar door een partner van Douglas verzonden worden (te herkennen aan de tekst “verzonden door Douglas-partner” op de productpagina en in uw winkelmandje), dan geven wij de benodigde bestelgegevens en uw afleveradres door aan de partner. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 lid 1 letter b) AVG.

3.2.2 Identiteit, kredietwaardigheid en overdracht aan kredietbureaus
Voor zover nodig verifiëren wij jouw identiteit aan de hand van informatie van dienstverleners. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6 lid 1 sub f) AVG. Doel is de bescherming van je identiteit en het voorkomen van fraudepogingen en oninbare betalingen ten nadele van ons. De omstandigheid en het resultaat van ons onderzoek worden voor de duur van de contractuele relatie toegevoegd aan je klantaccount of je gastaccount.

In de loop van het bestelproces controleren wij ook je kredietwaardigheid bij gebruik van daartoe aangewezen betaalwijzen. Voor dit doel geven wij de volgende gegevenstypen door aan zogenoemde kredietbureaus die met ons samenwerken: naam, adres en geboortedatum.

Indien je deze betaalmethoden als je voorkeursbetaalmethoden in je klantaccount wilt opslaan en je wilt eenmalig toestemming geven dat elke besteltransactie wordt gecontroleerd, dan is de rechtsgrond hiervoor de door jou hieronder gegeven verklaring van toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a) AVG:

Hiermee geef ik toestemming dat Parfumerie Douglas Nederland B.V. mijn kredietwaardigheid controleert. Het is mij bekend dat de controle aan het begin van het desbetreffende bestelproces wordt uitgevoerd en dat ik mijn toestemming te allen tijde kan intrekken.

Je kunt je toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door een verklaring te sturen naar het onder “Contact“ vermelde adres. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de persoonsgegevens die tot de intrekking zijn verwerkt onverlet.

De gegevens die je in het kader van een bestelling verstrekt, kunnen worden gebruikt om na te gaan of er sprake is van een atypische besteltransactie (bv. gelijktijdige bestelling van een groot aantal goederen op hetzelfde adres met gebruikmaking van verschillende klantaccounts). In beginsel hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van een dergelijke controle. De rechtsgrond voor de verwerking is artikel 6 lid 1 sub f) AVG.

Indien aan de overige wettelijke vereisten is voldaan, sturen wij gegevens met betrekking tot betalingsachterstanden of eventuele wanbetalingen ook door naar de met ons samenwerkende kredietbeoordelaars. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6 lid 1 sub f) AVG. Het hiervoor gerechtvaardigde belang vloeit voort uit het belang dat wij en derden hebben bij het beperken van contractuele risico's bij toekomstige overeenkomsten.

3.3 Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden

De volgende passages hebben betrekking op de verwerking van persoonsgegevens voor reclamedoeleinden. Conform de AVG is een dergelijke gegevensverwerking in beginsel mogelijk op grond van artikel 6 lid 1 sub f) als er sprake is van een gerechtvaardigd belang. De duur van de gegevensopslag voor reclamedoeleinden is niet gebaseerd op strikte regels en is afhankelijk van de vraag of de opslag voor deze doeleinden wel noodzakelijk is.

Hoe er in geval van bezwaar wordt gehandeld, vind je in punt 3.3.3.

3.3.1 Reclamedoeleinden van Parfumerie Douglas Nederland B.V. en van derden

Indien je met ons een overeenkomst hebt gesloten, maak je deel uit van ons klantenbestand. In dit geval zullen wij jouw correspondentiegegevens zonder je specifieke toestemming verwerken om je via deze weg informatie toe te sturen over nieuwe producten en diensten. Wij verwerken je e-mailadres om je zonder je uitdrukkelijke toestemming informatie te sturen over onze eigen, soortgelijke producten. Je kunt al bezwaar maken tegen deze dienst bij het betalen van je bestelling of in elke klantinformatie aan het eind van de informatie.

3.3.2 Gepersonaliseerde reclame

Om ervoor te zorgen dat je alleen reclame ontvangt die voor jou waarschijnlijk van belang is, wordt je klantprofiel aangevuld met meer informatie en gecatalogiseerd. Daartoe wordt zowel statistische informatie gebruikt als informatie over jou persoonlijk (bijvoorbeeld basisgegevens van je beautyprofiel in “Mijn Douglas“). Het doel is om je reclame toe te zenden die uitsluitend is afgestemd op jouw werkelijke of waarschijnlijke behoeften en om je niet lastig te vallen met nutteloze reclame. Je adres- en bestelgegevens worden door ons verwerkt voor onze eigen marketingdoeleinden.

3.3.3 Recht van bezwaar

Je kunt te allen tijde kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens voor bovengenoemde doeleinden, afzonderlijk voor het betreffende communicatiekanaal en met werking voor de toekomst.

Daartoe volstaat een e-mail of brief naar de in punt 2 vermelde contactgegevens.
Voor zover je bezwaar maakt, wordt het betreffende contactadres geblokkeerd voor verdere promotionele gegevensverwerking. Wij wijzen je erop dat het in uitzonderingsgevallen kan voorkomen dat reclamemateriaal toch wordt verzonden nadat je bezwaar is ontvangen. Dit is technisch gezien het gevolg van de benodigde doorlooptijd van advertenties en betekent niet dat wij geen gehoor geven aan je bezwaar. Hierbij alvast hartelijk dank voor je begrip.

3.3.4 Nieuwsbrieven

Op onze website bieden wij je de mogelijkheid om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Dit kan via het invulveld onderaan onze website (footer). Nadat je je e-mailadres hebt ingevoerd in het invulveld wordt je e-mailadres aan onze mailinglijst toegevoegd.

Daarnaast kun je tijdens het aanmaken van een account of in je eigen Mijn Douglas-omgeving aangeven of je nieuwsbrieven wil ontvangen. De verwerking van je contactgegevens vindt alleen plaats na je toestemming (artikel 6 lid 1 sub a) AVG).

Door aanmelding geeft je Douglas toestemming om de in je klantaccount opgeslagen informatie (stamgegevens, aankoopgegevens) alsmede gebruiksgegevens (gebruik van online diensten van Douglas) te verzamelen, te gebruiken voor eigen markt- en opinieonderzoek en jou op basis daarvan gepersonaliseerde reclame en aanbiedingen toe te sturen, uitsluitend over producten en diensten uit de beauty-, kleding-, voedings- en lifestylebranche, te weten:

• per e-mail
• op de Douglas Websites
• via de Douglas-app
• per post en wanneer je op welke wijze dan ook contact opneemt met Douglas (bijvoorbeeld wanneer je een Douglas store bezoekt of de Klantenservice van Douglas belt).

Indien je in het bezit bent van een Douglas Beauty Card, dan zullen wij de op jouw kaart opgeslagen gegevens ook voor deze doeleinden gebruiken. Je leest hier meer over in dit privacybeleid. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld hier of via de “unsubscribe“- link die in elke e-mail staat. Je intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van jouw gegevens voor het desbetreffende doel op basis van je toestemming tot aan de intrekking. Alleen als je ons deze toestemming(en) door middel van een aparte verklaring hebt gegeven, sturen wij je ook per e-mail op je persoonlijke interesses afgestemde informatie en aanbiedingen uit het Douglas assortiment (reclame).

3.3.5 Pushmelding in de applicatie

In onze applicatie kun je meldingen over actuele campagnes activeren. Om dit te doen, moet je het schuifje op groen zetten (iOS) of “uitschakelen” (Android) dat Douglas je meldingen mag sturen wanneer je de applicatie downloadt. Of doe dit via de instellingen van de applicatie. Deze kennisgevingen worden uitsluitend verzonden op basis van jouw toestemming (artikel 6 lid 1 sub a) AVG).

3.4 Cookies en vergelijkbare technologieën
3.4.1 Informatie en instellingen

Wij gebruiken cookies en andere technologieën om de functies van onze websites aan te bieden, om sociale media te integreren, om inhoud en advertenties te personaliseren en om het verkeer naar onze websites te analyseren. Je kunt hierover meer informatie vinden in de Cookie-instellingen door op de ‘i’ te klikken.

Klik op Cookie-instellingen onderaan de webpagina om toestemming te geven of in te trekken of om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van je gegevens. Als je ons hier je toestemming hebt gegeven, kun je die te allen tijde intrekken. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot het moment van de intrekking op grond van toestemming heeft plaatsgevonden.

3.4.2 Algemene informatie

Cookies zijn kleine bestanden die automatisch door je browser worden aangemaakt en op je eindapparaat (laptop, tablet, smartphone, enz.) worden opgeslagen wanneer je onze website bezoekt. Cookies brengen geen schade toe aan je eindapparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware. In de cookie wordt informatie opgeslagen die verband houdt met het specifieke eindapparaat dat wordt gebruikt. Dit betekent echter niet dat wij jou daarmee direct kunnen identificeren. Het gebruik van cookies dient enerzijds om het gebruik van ons aanbod voor jou aangenamer te maken. Wij gebruiken zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat je al eerder afzonderlijke pagina's van onze website hebt bezocht of dat je al bent ingelogd op je klantenaccount. Deze worden automatisch verwijderd nadat je onze website hebt verlaten. Daarnaast maken wij voor de gebruiksvriendelijkheid gebruik van tijdelijke cookies die voor een bepaalde tijd op je eindapparaat worden opgeslagen. Als je onze website opnieuw bezoekt om van onze diensten gebruik te maken, wordt automatisch herkend dat je al eerder bij ons bent geweest en welke gegevens je hebt ingevoerd en welke instellingen je hebt gebruikt, zodat je deze acties niet opnieuw hoeft uit te voeren.

Als je bij Parfumerie Douglas Nederland B.V. een klantenaccount hebt en ingelogd bent of de functie "ingelogd blijven" activeert, wordt de in cookies opgeslagen informatie aan jouw klantenaccount toegevoegd.

Wij gebruiken ook cookies om het gebruik van onze website statistisch bij te houden en te evalueren om ons aanbod voor je te optimaliseren en om informatie te tonen die speciaal op jouw behoeften is afgestemd. Wanneer je terugkeert naar onze site stellen deze cookies ons in staat om automatisch te herkennen dat je al bij ons bent geweest. Deze cookies worden na een bepaalde tijd automatisch verwijderd.

De bewaartermijn van cookies hangt af van hun gebruiksdoel en is niet voor alle cookies gelijk. Daarnaast maken sommige van de in deze website geïntegreerde diensten met jouw toestemming gebruik van zogenaamde pixel tags (ook wel webbakens genoemd): dit zijn kleine, meestal onzichtbare afbeeldingen die in websites en andere diensten worden geïntegreerd om statistische analyses uit te voeren, meestal voor marketingdoeleinden.

3.5. Klantaccount - 'Mijn Douglas'

Voor onze klanten die geregistreerd zijn bij “Mijn Douglas”, wordt winkelen bij Douglas.nl een bijzondere ervaring. De registratie is gratis en opent de deur naar je persoonlijke omgeving met talrijke 'Mijn Douglas'-voordelen. Om het winkelen voor jou zo comfortabel mogelijk te maken, bieden wij je aan om je persoonsgegevens permanent op te slaan in een met een wachtwoord beschermd klantaccount. De aanmaak van het klantaccount geschiedt op vrijwillige basis en is gebaseerd op je toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a) AVG. Na het opzetten van een klantaccount hoeft je je gegevens niet telkens opnieuw in te voeren. Je kunt je persoonsgegevens die zijn opgeslagen in je klantaccount ook te allen tijde bekijken en wijzigen. Voor het aanmaken van een klantaccount moet je naast de bij de bestelling opgevraagde gegevens ook een zelfgekozen wachtwoord invoeren. Dat wordt samen met je e-mailadres gebruikt om toegang te krijgen tot je klantenaccount. Behandel je persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk en maak ze met name niet bekend aan onbevoegde derden. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het misbruik van wachtwoorden, tenzij wij voor dat misbruik verantwoordelijk zouden zijn. Houd er rekening mee dat je automatisch ingelogd blijft nadat je onze website hebt verlaten, tenzij je je actief afmeldt. Je winkelwagentje wordt door deze functie opgeslagen en een eenvoudige en snelle login wordt voor jou mogelijk gemaakt voor een periode van 3 maanden op hetzelfde eindapparaat door het instellen van een cookie. Een aankoop of het wijzigen van je gegevens in het klantaccount is alleen mogelijk nadat je je wachtwoord opnieuw hebt ingevoerd. Indien je geen gebruik wenst te maken van deze dienst, kun je deze cookies ook verwijderen met de browserinstellingen, zoals beschreven in punt 3.4.1.

Bovendien kun je zelf beslissen welke aanvullende persoonsgegevens je ons wilt toevertrouwen. Hoe meer wij over je weten, hoe beter wij op je behoeften kunnen inspelen en hoe persoonlijker de beleving die wij je op Douglas.nl kunnen bieden. In het kader van het beauty-profiel kun je ook gezondheidsrelevante gegevens opslaan (met name over huidtype, pigmentvlekken, haartype enz.), die door Parfumerie Douglas Nederland B.V. voor individuele aanbiedingen worden geëvalueerd. Bovendien kun je de door jou gewenste betaalmethoden selecteren en daar je betalingsgegevens of verschillende afleveradressen opslaan.

Je kunt ook producten beoordelen terwijl je bent ingelogd met een bijnaam naar keuze, en je kunt een beoordeling in vrije tekst afgeven. Dit zijn enkele richtlijnen. Klik gerust verder naar ons volledige reviewbeleid.

 • Review: minimaal 10 woorden,
 • geen scheldwoorden of beledigingen,
 • geen details zoals e-mailadres, telefoonnummer, URL,
 • geen verwijzingen naar andere leveranciers.

Productreviews kunnen ook op elk moment worden geanonimiseerd, zodat je bijnaam wordt verwijderd.

Let op: als je je e-mailadres aanpast, zullen wij voor je veiligheid de Douglas Card-gegevens verwijderen die je hebt opgeslagen in de rubriek 'Mijn Douglas'. Zodra je de wijziging van je e-mailadres hebt voltooid, kun je je betalingsgegevens weer zoals gebruikelijk opslaan.

Je kunt je klantaccount op elk moment verwijderen. Let er echter op dat hiermee niet tegelijkertijd de gegevens worden verwijderd die in het klantaccount kunnen worden ingezien. In de regel zullen de over jou opgeslagen gegevens onmiddellijk en in andere gevallen na 10 jaar na het verstrijken van de bestaande handelsrechtelijke en fiscale bewaarplicht worden gewist of geanonimiseerd.

3.6. Klantenservice / telefonische aanname van bestellingen

Als je telefonisch of via e-mail of chat contact opneemt met onze klantenservice en een verzoek hebt over je bestelling, dan worden alle gegevens die al eerder aan ons zijn doorgegeven, bijvoorbeeld in het kader van een overeenkomst, of andere persoonsgegevens die je in het kader van je verzoek aan ons doorgeeft, door onze klantenservice verwerkt. De verwerkte categorieën persoonsgegevens omvatten met name je stamgegevens (zoals voornaam, achternaam, toegevoegde titels, Douglas Beauty Card nummer of je klantnummer, evenals je geboortedatum), contactgegevens (zoals privéadres, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres), de loggegevens die tijdens het gebruik van de IT-systemen worden gegenereerd, alsmede andere gegevens die je ons telefonisch wilt meedelen om je verzoek te kunnen behandelen. Voor bepaalde taken kunnen wij externe dienstverleners belasten met de gegevensverwerking (met name voor de beantwoording van je vragen over online bestellingen, alsmede telefonische bestellingen). Wanneer Douglas met dergelijke dienstverleners samenwerkt, zijn zij contractueel gebonden om de gegevensbescherming op dezelfde wijze in acht te nemen als Douglas. De rechtsgrond voor de hier beschreven verwerkingen is artikel 6 lid 1 sub b) AVG (uitvoering van de overeenkomst en precontractuele maatregelen) of artikel 6 lid 1 sub a) AVG in combinatie met je respectieve toestemming. Je communicatiegegevens worden uiterlijk na 6 jaar gewist.

3.7. Online afspraak

De informatie (gegevens) die bij het gebruik van de online afspraak wordt verstrekt, wordt alleen gebruikt voor de uitvoering van de online-afspraak en voor het doel dat door aanvullend aanvinken of aanklikken wordt bepaald. Wij verwerken de gegevens uitsluitend voor de uitvoering van je reservering. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6 lid 1 sub b) AVG (uitvoering van de overeenkomst en precontractuele maatregelen). De duur van de opslag is ten hoogste 36 maanden vanaf de datum van afspraak.

Deze website maakt voor bepaalde regio's gebruik van het online afspraken- en klantenbeheersysteem van Shore GmbH, Seidlstraße 23, 80335 München, Duitsland (hierna “Shore”). Bij gebruik van het online afsprakensysteem worden persoonsgegevens aan Shore doorgegeven in het kader van de opdrachtverwerking. In dit verband vragen wij u ons bepaalde gegevens te verstrekken, zoals je naam, e-mailadres en, indien nodig, telefoonnummer (verdere details zijn niet noodzakelijk, afhankelijk van het gegevensformulier). Dit dient uitsluitend om je ondubbelzinnig te kunnen identificeren, jouw verzoek te verwerken en je dus naar wens te kunnen informeren en adviseren. Contactopname vindt plaats op vrijwillige basis en de gegevensverzameling is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang conform artikel 6 lid 1 sub f) AVG. Je ontvangt voorafgaand aan de afspraak een bevestiging van de reservering evenals een afspraakherinnering via SMS en/of e-mail. Wij verwerken jouw gegevens in het kader van de dienstverlening en om je te herinneren aan de komende afspraak. Bij je eerste boeking wordt een klantprofiel aangemaakt waarin de door jou verstrekte gegevens worden opgeslagen. Wij blijven de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 en 28 AVG. De door jou verstrekte informatie wordt voor ons door Shore verwerkt en opgeslagen op servers van Shore in Duitsland.

3.8. Productreservering

Als wij een product voor je reserveren, hebben wij de volgende gegevens van je nodig:

• Je volledige naam
• Je adres
• Informatie over het gereserveerde product

Je bent niet verplicht deze gegevens aan ons te verstrekken, maar helaas kunnen wij zonder deze gegevens geen producten voor je reserveren. Wij verwerken de gegevens uitsluitend voor de uitvoering van je reservering. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6 lid 1 sub b) AVG (uitvoering van de overeenkomst en precontractuele maatregelen). Wij slaan de gegevens op gedurende een periode van maximaal zes weken vanaf het moment van je reservering.

4. Ontvangers buiten de EU

Wij geven je gegevens niet door aan ontvangers die buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd, tenzij je gebruikmaakt van onze website. Door de onder punt 3.4 vermelde verwerkingen vindt er gegevensoverdracht plaats naar de servers van de door ons ingeschakelde aanbieders van tracking- of targeting-technologieën. Deze servers kunnen zich in de Verenigde Staten bevinden. Voor meer informatie, zie de gedetailleerde informatie in sectie 3.4.

5. Integratie van content van derden

Op sommige plaatsen op onze website hebben wij content van derden geïntegreerd. Dit betreft vaak video's, kaartdiensten, afbeeldingen of lettertypes. In verband met de integratie van deze content is het voor ons technisch noodzakelijk om je IP-adres aan aanbiedende derden te verstrekken, zodat zij de content aan je kunnen tonen. Wij slaan je IP-adres niet op om de content van derden te integreren. De derde aanbieders kunnen, indien je daarmee instemt, met je IP-adres, je gebruik van cookies en andere technologieën (bijv. pixel tags, d.w.z. onzichtbare grafieken) eventueel je surfgedrag volgen en naast je IP-adres ook andere technische informatie verwerken (o.a. browsertype/versie, gebruikt besturingssysteem, de pagina('s) die je eerder bezocht hebt, de hostnaam van het voor het browsen gebruikte apparaat en het tijdstip en andere informatie over het gebruik van ons online-aanbod).

De rechtsgrond voor het verwerken van je gegevens is artikel 6 lid 1 zin 1 sub f) AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het optimaliseren van onze website en het verbeteren van ons aanbod door ook content van derden te integreren.

Een meer gedetailleerde beschrijving van wie wij content integreren en hoe jouw gegevens daarbij worden verwerkt, vind je hieronder bij de respectieve beschrijving van de geïntegreerde inhoud.

• YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS). Privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy

Een opt-out is mogelijk via: https://adssettings.google.com/authenticated

• Google Maps (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS). Privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy

Een opt-out is mogelijk via: https://adssettings.google.com/authenticated

• Google Fonts (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS) Privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy

Een opt-out is mogelijk via: https://adssettings.google.com/authenticated

• Instagram (Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, VS)
Privacyverklaring: https://help.instagram.com/155833707900388

• MovingImage24 (movingimage EVP GmbH, Stralauer Allee 7, 10245 Berlijn)
Privacyverklaring: https://www.movingimage.com/gtc/privacy-policy-of-movingimage-evp-gmbh/

6. Jouw rechten

6.1. Overzicht
 

Naast het recht op bezwaar met betrekking tot jou aan ons verleende toestemming, komen jou, indien aan de betreffende wettelijke vereisten is voldaan, nog de volgende rechten toe:

 • Recht van inzage over je persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen op grond van artikel 15 AVG; in het bijzonder kun je informatie opvragen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën ontvangers aan wie je gegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, de geplande opslagperiode, de herkomst van je gegevens, indien deze niet rechtstreeks bij jou zijn verzameld,
 • Recht op rectificatie van onjuiste gegevens en recht op vervollediging van onvolledige gegevens conform artikel 16 AVG,
 • Recht op gegevenswissing van je bij ons opgeslagen gegevens conform artikel 17 AVG voor zover geen wettelijke of contractuele bewaartermijnen of andere wettelijke verplichtingen of rechten tot verdere opslag in acht moeten worden genomen,
 • Recht op beperking van de verwerking van je gegevens conform artikel 18 AVG, voor zover de juistheid van de gegevens door je wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, maar je verzet je tegen het wissen van de persoonsgegevens; de verwerkingsverantwoordelijke de gegevens niet langer nodig heeft, maar je deze nodig hebt voor het instellen uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen of wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking conform artikel 21 AVG,
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens conform artikel 20 AVG, d.w.z. het recht om geselecteerde bij ons over jou opgeslagen gegevens in een gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen of het recht dat de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgezonden,
 • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kun je je hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit van je gebruikelijke woon- of werkplaats of van onze plaats van vestiging.


6.2. Recht van bezwaar
 

Conform de bepalingen van artikel 21 lid 1 AVG kan er bezwaar worden gemaakt tegen de gegevensverwerking om redenen die verband houden met de specifieke situatie van de betroffene.

Het bovengenoemde algemene recht van bezwaar geldt voor alle in deze bepalingen inzake gegevensbescherming genoemde verwerkingsdoeleinden die worden verwerkt conform artikel 6 lid 1 sub f) AVG. Anders dan bij het op gegevensverwerking voor marketingdoeleinden gerichte speciale recht van bezwaar (vergelijk boven punt 3.3.3.) zijn wij conform AVG slechts verplicht om gevolg te geven aan een dergelijk algemeen bezwaar indien je daarvoor redenen van het grootste belang opgeeft (bijvoorbeeld een eventueel bedreiging van leven of gezondheid). Bovendien is er de mogelijkheid om contact op te nemen met de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor Parfumerie Douglas Nederland B.V., de functionaris(sen) voor gegevensbescherming of klantenservice@douglas.nl.

7. Gegevensbeveiliging

Alle gegevens die door jou persoonlijk worden verzonden, met inbegrip van je betalingsgegevens, worden verzonden met gebruikmaking van de algemeen aanvaarde en veilige standaard SSL (Secure Socket Layer). SSL is een veilige en beproefde standaard die ook wordt gebruikt bij bijvoorbeeld online bankieren. Je herkent een beveiligde SSL-verbinding onder andere aan de s achter http (d.w.z. https://...) in de adresbalk van je browser of aan het slotje in het onderste gedeelte van je browser.

Wij gebruiken ook passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om jouw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te beschermen tegen manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies en tegen ongeoorloofde toegang door derden.

Wat is een veilig wachtwoord? Een veilig wachtwoord moet zuiver random worden gekozen en kan alle tekens en speciale tekens bevatten die je met je toetsenbord kunt produceren. In de regel moet je letten de volgende punten bij het maken van je wachtwoord: Je wachtwoord moet: - uit ten minste acht tekens bestaan, - hoofdletters, kleine letters, cijfers en speciale tekens bevatten, - om de drie maanden worden gewijzigd, - en elk account moet een eigen wachtwoord hebben.

Voorbeeld: 4§1G8ecp5/l of OmjO76_Xm. zen.

Vermijd het verzenden van wachtwoorden, login- of accountgegevens per e-mail. Vertrouwelijke gegevens zoals wachtwoorden mogen in het algemeen niet aan derden worden doorgegeven in verband met mogelijk misbruik! Beantwoord nooit onbekende reclamemails en klik niet op links die daarin staan. Op die manier bevestig je aan de spammer dat je adres werkelijk bestaat en wordt gebruikt. Hoe kan ik spam-mails herkennen? Lees hier meer over het herkennen van phishingmails. Douglas is als afzender geverifieerd door trustedDialog, kan door alle e-mailproviders worden geïdentificeerd en kan als authentiek worden aangemerkt. Je kunt dit herkennen aan het teken links van de afzender in je inbox. Als je mails ontvangt zonder dit teken, dan zijn ze niet van Douglas.

Als iemand jou en ons probeert te bedriegen met je creditcard, debetkaart of PayPal-account, volg dan de instructies van je creditcardmaatschappij, debetkaartmaatschappij of PayPal op en stel ons onmiddellijk op de hoogte via het e-mailadres klantenservice@douglas.nl of telefonisch via 088 – 368 45 45. De meeste creditcardmaatschappijen, debetkaartmaatschappijen of PayPal zullen onder bepaalde voorwaarden de schade dekken die je lijdt door misbruik van je creditcard, debetkaart of PayPal-account.

8. Van het EHI-certificaat naar het BVH-EHI-certificaat

Onze Online shop Douglas.nl is EHI gecertificeerd. Om dit keurmerk te krijgen, worden wij regelmatig door het EHI Retail Institute GmbH gecontroleerd op het naleven van de criteria van de EHI Gedragscode. Je kunt deze gedragscode hier bekijken. Juist bij het online winkelen spelen veiligheid en vertrouwen een zeer belangrijke rol. Als je bij Douglas.nl bestelt, kun je er zeker van zijn dat je alleen originele producten van hoge kwaliteit ontvangt. Onze Online Shop is officieel onderscheiden met het kwaliteitskeurmerk “Geprüfter Online-Shop”. Deze onderscheiding wordt sinds 2005 uitgereikt door het Bundesverband des Deutschen Versandhandels e.V. (bveh) en het EuroHandelsinstitut EHI. Het keurmerk wordt alleen toegekend aan postorderbedrijven die lid zijn van de bveh en de EHI-test met succes hebben doorstaan. Daardoor weet je als klant dat Douglas.nl voldoet aan de relevante wettelijke voorschriften en gedefinieerde kwaliteitseisen. Bij de toekenning van de onderscheiding wordt rekening gehouden met de volgende criteria: Omvang van de informatie over zakelijke transacties, gegevensbescherming, alsmede databeveiliging bij de overdracht van persoonlijke betalingsinformatie. We zijn blij dat je door dit officieel erkende keurmerk op elk moment met een veilig gevoel bij Douglas.nl kunt shoppen.

9. Privacybeleid sollicitanten Parfumerie Douglas

Voor Parfumerie Douglas is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Daarom hebben we een privacybeleid opgesteld om ervoor te zorgen dat de gegevens van sollicitanten en medewerkers vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving worden behandeld.

10. Wijzigingen in deze verklaring

Steeds als wij nieuwe producten of diensten introduceren, internetprocedures wijzigen of wanneer de internet- en IT-veiligheidstechnologie zich verder ontwikkelt, dient de “Privacyverklaring” te worden geactualiseerd. Wij behouden ons derhalve het recht voor de verklaring indien nodig te wijzigen of aan te vullen. Wij zullen de wijzigingen hier bekendmaken. Bezoek deze website daarom regelmatig om de actuele stand van de privacyverklaring te weten te komen.
 

B. Informatie over gegevensbescherming in verband met het loyaliteitsprogramma Mijn Douglas (stand van 19-06-2023)

De veiligheid van jouw persoonsgegevens is voor ons zeer belangrijk. In de navolgende informatie over gegevensbescherming vind je details over de gegevensbescherming voor het Mijn Douglas programma. Je kunt de tekst van deze informatie over gegevensbescherming te allen tijde raadplegen op deze pagina.

Inhoudsopgave

 1. Verantwoordelijke instantie

 2. Doel van de gegevensverwerking

 3. Aard en omvang van de gegevensverwerking

 4. E-mailcommunicatie, SMS en telefoongesprekken

 5. Registratie en aanmelding met bestaande onlineprofielen

 6. Gebruik van externe dienstverleners

 7. Opslagperiode

 8. Rechtsgronden

 9. Jouw rechten

 10. Actualisering van de privacyverklaring

1. Verantwoordelijke instantie

De aanbieder van het Mijn Douglas-programma en daarmee de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming is

Parfumerie Douglas Nederland B.V.
Postbus 479
6500 AL Nijmegen

E-mailadres: klantenservice@douglas.nl
(openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 09:30 t/m 18:00 uur, Zaterdag van 09:30 t/m 14:00 uur (hierna te noemen “Douglas” of “wij”).

Als je jouw Douglas Beauty Card gebruikt in een winkel van Parfumerie Douglas Nederland B.V., is deze entiteit verantwoordelijk voor de gegevens die daarbij worden verzameld.

2. Doel van de gegevensverwerking

De gegevens die worden verzameld in verband met je gebruik van het Mijn Douglas-programma zullen door ons worden verzameld en gebruikt voor de volgende doeleinden:
• Permanente opslag van jouw persoonsgegevens in een met een wachtwoord beveiligde klantaccount.
• Verzilvering van de punten die je hebt verzameld of ingewisseld (Beauty points).
• Verbetering van het Douglas-assortiment (marktonderzoek).
• Gepersonaliseerde informatie en aanbiedingen uit het Douglas-assortiment (reclame) op de Douglas-websites, via de Douglas-app, per post en wanneer je contact opneemt met Douglas (bijvoorbeeld wanneer je een Douglas parfumerie bezoekt of belt met de Douglas Klantenservice).

Indien je daarvoor afzonderlijk toestemming hebt gegeven, kun je deze informatie en aanbiedingen ook per telefoon, per sms en per e-mail ontvangen overeenkomstig punt 5 van deze informatie over gegevensbescherming.

Al deze toepassingen zijn verplichte onderdelen van het Mijn Douglas-loyaliteitsprogramma, d.w.z. dat de desbetreffende verwerking van je gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van je Mijn Douglas-overeenkomst.

3. Aard en omvang van de gegevensverwerking

Voor de hierboven vermelde doeleinden verzamelen en gebruiken wij de volgende gegevens:

a) De verplichte gegevens die je opgeeft wanneer je je registreert voor het Mijn Douglas-programma (d.w.z. voornaam, achternaam, geboortedatum (optioneel), e-mailadres en wachtwoord).

b) Gegevens die worden verzameld bij het gebruik van de kaart of bij online-bestellingen (d.w.z. plaats en tijdstip van het gebruik van de kaart of van de online-bestelling, de gekochte goederen en diensten en de prijs daarvan, eventuele aanbiedingen of inkoopvoordelen waarvan je gebruikmaakt, en in het geval van online-bestellingen je factuuradres en afleveradres).

c) alle vrijwillige informatie die je verstrekt, bijvoorbeeld over je interesses.

d) De gegevens die worden verzameld tijdens jouw communicatie met Douglas via de Douglas websites, de Douglas-app en elke andere vorm van contact tussen jou en Douglas (bijvoorbeeld wanneer je een Douglas parfumerie bezoekt of de Douglas klantenservice belt) en, indien van toepassing, gegevens die tijdens het e-mailverkeer ontstaan, dat wil zeggen: welke van deze communicatiekanalen met Douglas heb je gebruikt en wanneer, welke van de daar gepresenteerde informatie en aanbiedingen je hebt bekeken en, indien van toepassing, gebruikt (klikgedrag).

Gegevens over je eventuele klachten of reclames of over de uitoefening van vergelijkbare contractuele of wettelijke rechten worden in dit verband niet gebruikt.

De hierboven onder a) genoemde gegevens zijn noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst.

Wij gebruiken de hierboven onder b) tot en met d) genoemde gegevens voor zover deze voortvloeien uit jouw gebruik van het Mijn Douglas-programma.

Het gebruik van Mijn Douglas is daarbij altijd vrijwillig, dat wil zeggen dat je vrij bent om te beslissen of je online wilt bestellen met je Mijn Douglas-klantaccount of in de winkel je Douglas Beauty Card wilt gebruiken (en van de bijbehorende voordelen wilt profiteren).

Je persoonsgegevens worden - behalve bij een gedocumenteerd vermoeden van misbruik of indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn - alleen aan derden doorgegeven indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of indien je tegenover Douglas afzonderlijk met deze doorgifte hebt ingestemd.

4. E-mailcommunicatie, SMS en telefoongesprekken

Via een afzonderlijke verklaring kun je ons een of meer toestemmingen geven met de volgende inhoud:

Ja, ik wil graag mijn individuele aanbiedingen, handige tips en trucs en andere informatie van Douglas uit het Mijn Douglas-programma ook per [ ] e-mail [ ] SMS en/of [ ] telefoon ontvangen. (Kies de gewenste vorm(en) van toezending).

Op basis van deze toestemming sturen wij je alleen informatie over producten en diensten op het gebied van beauty, kleding, voeding en lifestyle. Je kunt deze aparte toestemming voor reclame per e-mail, SMS en/of telefoon mondeling, schriftelijk of elektronisch geven en op elk moment intrekken, met betrekking tot e-mails bijvoorbeeld via de uitschrijflink die onderaan in elke e-mail staat.

Je intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van je gegevens voor het desbetreffende doel op basis van je toestemming tot aan de intrekking.

Alleen als je ons deze toestemming(en) door middel van een aparte verklaring heeft gegeven, sturen wij je ook per e-mail of SMS of telefoon op jouw persoonlijke interesses afgestemde informatie en aanbiedingen uit het Douglas-assortiment (reclame). Wij kunnen je ook programmaberichten per e-mail sturen die geen reclame zijn (bijv. kennisgevingen over de status van punten) als je geen toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van reclame per e-mail.

5. Registratie en aanmelding met bestaande online-profielen

Als je al een profiel hebt op Facebook, Google of Apple, kun je dit profiel ook gebruiken om een Mijn Douglas-klantaccount aan te maken en vervolgens in te loggen op je Mijn Douglas-klantaccount. De respectieve aanbieders Facebook, Google en Apple worden hierna gezamenlijk aangeduid als “profielproviders”.

Tijdens de registratie en ook daarna geeft de profielprovider bepaalde gegevens van je profiel aan ons door. Wanneer je jouw Mijn Douglas-klantaccount aanmaakt, zal de profielprovider je meedelen welke gegevens hij aan ons zal doorgeven. Het gaat met name om je naam, e-mailadres, geboortedatum en, indien nodig, je profielfoto. Wij zullen de doorgegeven gegevens alleen verwerken zoals beschreven in deze informatie over gegevensbescherming ten behoeve van het Mijn Douglas-programma.

Als je je via een profielprovider registreert of aanmeldt bij Mijn Douglas, controleert je browser bij de betreffende profielprovider of je deze registratie of aanmelding hebt toegestaan. De profielaanbieder verneemt dan dat je je registreert of inlogt bij Mijn Douglas. De verdere verwerking van deze informatie door de profielaanbieder wordt beschreven in de respectieve gebruiksvoorwaarden en gegevensbeschermingsinformatie van de profielaanbieder. Je vindt de relevante informatie hier:

• Facebook gegevensbeleid, cookiebeleid en gebruiksvoorwaarden
• Google Privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden
• Apple privacybeleid en informatie over “Log in met Apple“

6. Gebruik van externe dienstverleners

Voor bepaalde taken kunnen wij voor de gegevensverwerking externe dienstverleners inschakelen (bijv. datacentra). Wanneer Douglas met dergelijke dienstverleners samenwerkt, zijn zij contractueel gebonden om de gegevensbescherming op dezelfde wijze in acht te nemen als Douglas.

7. Opslagperiode

Wij bewaren je verplichte gegevens en eventuele vrijwillige gegevens zolang je deelneemt aan het Mijn Douglas-programma. Na deze periode en in andere gevallen 7 jaar vanaf het verstrijken van de bestaande handelsrechtelijke en de fiscale bewaarplicht worden ze gewoonlijk onmiddellijk gewist of geanonimiseerd.

Wij wissen of anonimiseren ook alle gegevens die tijdens het online bestellen of het gebruik van de kaart zijn verzameld, uiterlijk 7 jaar na het verstrijken van de handelsrechtelijke en fiscale bewaarplicht. Jouw communicatiegegevens worden uiterlijk na 6 jaar gewist.

8. Rechtsgronden

De rechtsgrond voor de hierboven in punt 4 beschreven e-mailcommunicatie, SMS en telefoongesprekken is artikel 6 lid 1 sub a) AVG, in combinatie met je respectieve toestemming.

De rechtsgrond voor de opslag van de in punt 7 hierboven beschreven gegevens tot het verstrijken van de bestaande handelsrechtelijke en fiscale bewaarplicht is artikel 6 lid 1 sub c) AVG (nakoming van een wettelijke verplichting).

Voorts is de rechtsgrond voor de hier beschreven verwerkingen artikel 6 lid 1 sub b) AVG (uitvoering van de overeenkomst en precontractuele maatregelen).

9. Jouw rechten

Je hebt het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over je persoonsgegevens die wij hebben opgeslagen. Indien aan de wettelijke vereisten is voldaan, heb je ook het recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of wissen.

Je hebt tevens het recht om je persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt, van ons te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat; je kunt deze gegevens aan andere instanties (laten) doorsturen. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je kunt ons ook per e-mail bereiken op: klantenservice@douglas.nl of per brief aan Parfumerie Douglas Nederland B.V., Postbus 479, 6500 AL te Nijmegen.

Als je nog andere vragen hebt, kun je natuurlijk ook bellen met onze gratis klantenhotline op 088 – 368 45 45. Je kunt ons bereiken tijdens de volgende openingstijden:

Maandag - vrijdag: 09:30-18:00 uur / Zaterdag: van 9:30-14:00 uur.

10. Actualisering van de privacyverklaring

Wij passen deze informatie over gegevensbescherming aan gewijzigde functionaliteiten of gewijzigde juridische omstandigheden aan. Wij raden je daarom aan de informatie over gegevensbescherming regelmatig in te zien.