Gratis verzending en retour    Gratis samples en cadeaus    De beste Black Friday-deals    Grootste beauty-assortiment

BLACK FRIDAY: profiteer van -25% op ALLES* & kies tot 2 gratis cadeaus. € 60,- = 🎁 & € 110,- = 🎁🎁**

Alles wat je wilt weten over onze Algemene Voorwaarden

In de 19 artikelen op deze pagina lees je alles de algemene voorwaarden van Parfumerie Douglas Nederland BV (verder: Douglas) voor klanten die Douglas-producten bestellen via de website Douglas.nl.

Niet gevonden waar je naar op zoek was? Neem dan even contact met ons op.
 

Artikel 1. Algemeen

1.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van producten via de internetsite van Douglas.

1.2  Het accepteren van aanbiedingen of het plaatsen van bestellingen op de internetsite van Douglas betekent dat de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden wordt aanvaard.

1.3  Douglas wijst eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de klant uitdrukkelijk van de hand.

1.4  Wijzigingen ten opzichte van de aangegane Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en vanaf het moment dat zij schriftelijk zijn bevestigd door Douglas. Mondelinge afspraken of toezeggingen van Douglas zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk zijn bevestigd door Douglas.

1.5  Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

Artikel 2. Definities

2.1  Douglas: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Parfumerie Douglas Nederland B.V. en/of diens dochterondernemingen en/of rechtsopvolger(s).

2.2  Klant: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die met Douglas de Overeenkomst heeft gesloten.

2.3  Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

2.4  Overeenkomst: overeenkomst strekkende tot de levering van de producten door Douglas aan de klant.

2.5  Schriftelijk: op schrift, per e-mail of per fax.

2.6  Producten: de producten die door Douglas op haar internetsite worden aangeboden.

2.7  Intellectuele Eigendom: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten.

2.8  Internetsite: www.douglas.nl 

2.9  Persoonsgegevens: persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 April 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (AVG)

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1  Alle aanbiedingen van Douglas, alsmede de door Douglas opgegeven prijzen, vergoedingen en termijnen, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2  Een Overeenkomst komt slechts tot stand nadat een aanvraag of bestelling van of namens de klant door Douglas schriftelijk is bevestigd. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn de administratieve gegevens van Douglas beslissend en bindend voor de inhoud van de Overeenkomst en dienen deze gegevens als bewijs van de Overeenkomst.

3.3  Douglas heeft te allen tijde het recht om een bestelling zonder opgave van redenen te weigeren, hetgeen de klant door Douglas zo spoedig mogelijk zal worden meegedeeld.

3.4 De klant garandeert dat de door hem of haar in de aanvraag aan Douglas opgegeven informatie juist en volledig is.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1  Douglas zal zich inspannen de Overeenkomst zorgvuldig en naar behoren uit te voeren, overeenkomstig de met de klant schriftelijk vastgelegde afspraken.

4.2  Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen op de internetsite en/of in de bevestigingse-mail binden Douglas niet.

4.3  Klant zal wijzigingen van adres- en andere persoonsgegevens, uiterlijk veertien (14) dagen voor ingang van de betreffende wijziging melden aan Douglas, door middel van het hiervoor contact formulier op www.douglas.nl. Alle gevolgen die voortvloeien uit niet tijdige melding van (adres)wijzigingen, komen geheel voor rekening en risico van de klant.

Artikel 5. Levering

5.1  De leveringsvoorwaarden verschillen naargelang het bestelde product door Douglas zelf (zie punt 5.2) dan door een Douglas-partner (zie punt 5.3 hieronder) wordt geleverd. Of een product door Douglas zelf of door een Douglas-partner geleverd wordt, kunt u vinden in de betreffende productbeschrijving of tijdens het bestelproces.

5.2  Levering door Douglas:

5.2.1  Alle door Douglas genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Douglas bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn.
5.2.2  Overschrijding van de door Douglas opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de klant nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende Overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende Overeenkomst.
5.2.3  Bij overschrijding van de maximale wettelijke levertijd van dertig (30) werkdagen heeft de klant het recht de Overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient de klant Douglas schriftelijk te berichten. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen veertien (14) werkdagen na de kennisgeving aan de klant geretourneerd.
5.2.4  Douglas levert bestellingen via de Internetsite uitsluitend aan adressen in Nederland.

5.3  Levering door Douglas-partners:

5.3.1  De levering van producten met levering door Douglas-partners geschiedt afzonderlijk van de levering van producten rechtstreeks door Douglas. De levering vindt plaats op het in de bestelling aangegeven leveringsadres of op een DHL Packstation of een postfiliaal in Nederland. Levering aan postbusadressen is niet mogelijk.

5.3.2  In het geval van een standaard levering via DHL binnen Nederland, zal uw bestelling binnen 2-4 werkdagen geleverd worden.

5.3.3  Wij zijn gerechtigd tot deelleveringen, voor zover dit voor u op grond van een afweging van uw en onze belangen redelijk is. In geval van deelleveringen zijn de daardoor ontstane extra verzendkosten uiteraard voor onze rekening. De verzending van deelleveringen geschiedt voor ons risico. Bij ontvangst van elke deellevering gaat het risico voor de geleverde zaken op u over. Indien wij met uitstaande deelleveringen in gebreke blijven of indien uitstaande deelleveringen voor ons niet mogelijk zijn, heeft u het recht de overeenkomst in het geheel te ontbinden of schadevergoeding wegens niet-nakoming van de gehele verbintenis te vorderen.

5.3.4  Feestdagen in Nederland variëren, wat invloed kan hebben op de levertijd van uw bestelling en kan resulteren in een vertraging van de levering met maximaal twee werkdagen na de feestdag wanneer de ontvangst van enkel de deellevering moet worden beschouwd als niet-nakoming.

Artikel 6. Prijzen

6.1  Alle prijzen en tarieven zijn in euro’s inclusief BTW, de vermelde verzendkosten en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

6.2  Alle prijzen en tarieven genoemd op de internetsite en mailings van Douglas zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, programmeer- en typefouten.

Artikel 7. Betaling

7.1  Tenzij anders overeengekomen, vindt betaling aan Douglas van de verschuldigde prijs door de klant plaats door middel van een betaling per online betalingsopdracht. Douglas kan de betalingsvoorwaarden wijzigen indien Douglas van mening is dat de financiële positie of het betalingsgedrag van de klant of de aard van de relatie met de klant hiertoe aanleiding geven.

7.2  Betalingen kunnen worden uitgevoerd per creditcard (Mastercard, VISA, American Express of Google Pay), via iDeal, met een Douglas Giftcard of een Beauty Cheque. Alle bestellingen dienen door de klant te worden betaald volgens de door de klant gekozen betaalmethode. Mocht de klant kiezen voor iDeal of Bancontact dan wordt de volledige aankoopprijs door de klant vooruitbetaald.

7.3  Douglas is gerechtigd om de nakoming van verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, in geval van een toerekenbare niet-nakoming door de klant van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst.

7.4  Indien de betaling door klant geschiedt per creditcard, geldt het volgende. De verstrekte creditcardgegevens worden nagetrokken voordat de betaling geschiedt. Producten worden alleen verzonden naar het adres dat tijdens de bestelling door de klant op de internetsite van Douglas wordt opgegeven als zijnde het adres van de creditcardhouder.

7.5  De onderneming Worldpay BV, Claude Debussylaan 16, Amsterdam, 1082 MD, Nederland, is belast met de verwerking van creditcardbetalingen. Alle creditcardgegevens worden rechtstreeks in het systeem van Worldpay B.V. in Nederland ingevoerd en kunnen niet door ons worden gelezen of opgeslagen.

Artikel 8. Herroepingsrecht

8.1  Nadat de klant de bestelde producten heeft ontvangen, kan hij gedurende een bedenktijd van veertien (14) dagen na de ontvangst van de producten, de onderliggende overeenkomst met Douglas, zonder opgave van redenen, herroepen.

8.2  Deze termijn gaat in op de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit neemt, of:

a)  indien de consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit neemt;

b)  indien de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit neemt;

c)  voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit neemt.

8.3  Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze schriftelijk aan Douglas.

8.3.1.  Modelformulier voor herroeping: Aan: [...]

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):........
Besteld op (*)/Ontvangen op (*): ........

Naam /Namen consument(en): ........
Adres consument(en): ........
Datum ........
Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

(*) schrappen wat niet past

8.3.2.  Voor de uitoefening van het herroepingsrecht volstaat het om de mededeling van de uitoefening ervan te verzenden binnen de in artikel 8.1 vermelde termijn.

8.3.3.  Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

8.3.4.  De klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

8.3.5.  De klant dient de producten zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag van herroeping te retourneren. De klant dient de producten te retourneren naar een door Douglas vastgesteld retouradres of in een van de Douglas Stores. Onverminderd het herroepingsrecht, dient u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking terug te sturen en deze verpakking zo min mogelijk te beschadigen. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

8.3.6.  Douglas draagt de kosten van het terugzenden van de producten indien de klant gebruik maakt van het retourformulier en het pakket bij een DHL ServicePoint aflevert. Indien de klant op een andere manier wenst te retourneren, draagt de klant de kosten voor het retourneren.

Verplichtingen van Douglas bij herroeping

8.4  Als Douglas de melding van herroeping door de klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

8.5  Douglas vergoedt alle betalingen van de klant, inclusief eventuele leveringskosten door Douglas in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant hem de herroeping meldt. Tenzij Douglas aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

8.6  Douglas gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant. Indien de klant met een (digitale) Douglas Giftcard heeft betaald, is Artikel 17 van toepassing.

8.7  Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Douglas de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

8.8  Douglas behoudt het recht om slechts de restwaarde geretourneerde producten te vergoeden wanneer de producten op risico van of door de schuld van de klant zijn beschadigd of anderszins een waardevermindering hebben ondergaan die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan wat nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

8.9  Douglas kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht: Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

8.10 Bij gebruikmaking van een couponkorting geldt een minimum netto te besteden bedrag. Ingeval van een retour blijft het netto te besteden bedrag van toepassing. Mocht u door het retourneren van een product of producten beneden het minimum netto te besteden bedrag komen, wordt de volledige couponkorting met de retour verrekend.

Artikel 9. Reclame en garanties

9.1  De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Douglas daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Bij gebreke hiervan vervalt elke aanspraak ter zake.

9.2  Productafbeeldingen hoeven niet altijd overeen te komen met het uiterlijk van de geleverde producten. In het bijzonder kunnen er na assortimentsvernieuwingen van de fabrikant wijzigingen optreden in het uiterlijk en de verpakking van de producten. De klant kan geen klachten indienen over geconstateerde gebreken als het deze niet-essentiële wijzigingen in het product betreffen.

9.3 Indien de geleverde producten gebrekkig zijn, wordt er naar keuze van de klant binnen een redelijke termijn voorzien in een vervangend product of in een herstel van het gebrek. Ingeval van vervanging zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing op deze nieuwe levering. Indien de gekozen remedie onmogelijk is of de kosten ervan buiten verhouding zouden zijn voor Douglas, heeft Douglas het recht om deze remedie te weigeren. De kosten voor de remedie worden door Douglas gedragen. Indien het herstel of de vervanging niet mogelijk is of de kosten ervan buiten verhouding zouden zijn, heeft de klant het recht om te kiezen voor een ontbinding van de koop of een vermindering van de koopprijs. Daarbij kan het gebruik dat de consument in de tussentijd van het goed heeft gehad in rekening worden gebracht.

9.4  Elke aanspraak van de klant ter zake van geleverde producten vervalt bovendien, indien:

  • de producten niet (meer) te identificeren zijn als afkomstig van Douglas;
  • de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de producten;
  • Douglas niet terstond door de klant in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen;
  • de klant niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting


9.5  Indien is aangetoond dat de producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft Douglas de keuze hetzij de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te herstellen, hetzij te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Op deze nieuwe levering zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

9.6  Klachten over gebreken verjaren in ieder geval twee jaar na het tijdstip van afleveren van producten.

9.7  De kosten voor het terugzenden van producten bij geconstateerde gebreken zijn voor rekening van Douglas.

Artikel 10. Gebruik website

10.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op de website en op lay-out en vormgeving van de website rusten bij Douglas en/of haar licentiegevers. De klant en gebruikers van deze website erkennen deze rechten en garanderen dat zij zich zullen onthouden van iedere inbreuk daarop, waaronder mede wordt verstaan het maken van kopieën van de website anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de website (laden en in beeld brengen).

10.2  De informatie op de website wordt door Douglas met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Douglas aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

10.3  De website bevat hyperlinks naar andere websites die door derden worden onderhouden. Douglas heeft geen enkele invloed op de informatie, producten en diensten vermeld op deze websites en aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website.

10.4  Douglas draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de website, die door derden zijn uitgegeven.

10.5  Douglas garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten

10.6  De door Douglas opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de klant.

Artikel 11. Privacy en verwerking van Persoonsgegevens

11.1 Douglas verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar beleid zoals omschreven in haar Privacy Statement.

Artikel 12. Plichten van de klant

12.1  Indien de klant via de internetsite een account bij Douglas aanvraagt, verschaft Douglas na controle en akkoordbevinding aan de klant een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor het gebruik door de desbetreffende gebruiker die zich heeft aangemeld.

12.2  De klant garandeert dat de betreffende gebruiker bevoegd is tot het doen van bestellingen namens de klant.

12.3  De klant ziet erop toe dat de gebruiker de gebruikersnaam en het wachtwoord strikt vertrouwelijk zal gebruiken en niet aan derden zal verstrekken. Douglas mag er vanuit gaan dat als een gebruiker zich aanmeldt onder bedoelde gebruikersnaam en wachtwoord, dat het de handelingsbevoegde gebruiker betreft van de klant.

Artikel 13. Batterijen terugsturen

13.1  U kunt gebruikte batterijen gratis naar ons terugsturen. Batterijen die schadelijke stoffen bevatten, zijn gemarkeerd met het symbool en een van de chemische symbolen: Cd (= batterij bevat cadmium), Hg (= batterij bevat kwik) of Pb (= batterij bevat lood).

13.2  Lithiumbatterijen en batterijpakken van alle systemen mogen alleen in ontladen toestand aan ons worden geretourneerd. Als de batterijen van deze types niet volledig ontladen zijn, isoleer dan de batterijpolen met plakband voordat u ze terugstuurt.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1  Alle wijzigingen op de verpakking en bijsluiters dienen te worden opgevolgd. Voor afwijkend gebruik en/of hantering daarvan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

14.2  Douglas is, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van de internetsite, het (onjuiste) gebruik van de internetsite door de klant en het verstrekken van onjuiste gegevens door de klant. Douglas is voorts, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de door haar geleverde producten en/of enige tekortkoming bij de uitvoering van de Overeenkomst of het schenden van enige andere verplichtingen jegens de klant.

14.3 Schade, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, die naar het oordeel van de klant te wijten is aan de opzet of grove schuld van Douglas, dient zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Douglas te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis is gebracht van Douglas, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aannemelijk kan maken dat hij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

Artikel 15. Inschakeling derden

15.1  Douglas is gerechtigd bij de uitvoering van Overeenkomsten gebruik te maken van de diensten van derden, hetzij een onderaanneming, hetzij door tijdelijke inhuur van personeel. Deze derden zijn bevoegd als medewerker van Douglas te handelen bij het uitvoeren van de Overeenkomst.

15.2  De bepalingen omtrent de aansprakelijkheid, zoals bepaald in artikel 13, gelden mede voor deze derden.

Artikel 16. Overmacht

16.1 Indien Douglas als gevolg van een omstandigheid die niet aan haar toerekenbaar is, verhinderd is of in ernstige mate bemoeilijkt is om enige verplichting na te komen, dan is Douglas gerechtigd haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten dan wel te annuleren, zonder dat de klant jegens Douglas enige aanspraak heeft. Indien de periode van overmacht langer dan drie maanden geduurd heeft, is zowel klant als Douglas gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen, zonder jegens de andere partij schadeplichtig te zijn.

Artikel 17. Douglas Giftcard

17.1  In dit artikel wordt onder “Douglas Giftcard” tevens verstaan de Digital Giftcard ofwel PDF- cadeaubon, zijnde een digitale cadeaukaart bestaande uit een 4-cijferige PIN.

17.2  De Douglas Giftcard kan na opwaardering met een geldbedrag in iedere Nederlandse Douglas store en in de Douglas Online Shop via www.douglas.nl worden verzilverd. Het is niet mogelijk om een in het buitenland gekochte Giftcard in Nederland te verzilveren.

17.3  Onze kortingen en Douglas Beauty Point Cheques zijn niet geldig bij aankoop van een Douglas Giftcard. Tevens is het niet mogelijk om een Douglas Giftcard te betalen met een Douglas Giftcard, VVV-cadeaubon of FreeBees.

17.4  Bij het gebruik van de Douglas Giftcard als betaalmiddel geldt het tegoed op de Giftcard op het moment van verzilveren. U ontvangt geen rente op uw tegoed op uw Douglas Giftcard. De Douglas Giftcard is niet inwisselbaar voor contanten en niet herlaadbaar. Het tegoed op de Douglas Giftcard is onbeperkt geldig en kan in één keer of in delen worden besteed. Indien het tegoed niet toereikend is, kan voor aankoop van bepaalde artikelen het restant bedrag d.m.v. een andere betaalwijze worden voldaan. Per online bestelling kunnen maximaal 3 Giftcards worden verzilverd. De waarde van de Giftcard wordt gebruikt voor de huidige bestelling en automatisch van de bestelwaarde afgetrokken. De eventuele restsom kan via iDeal of per creditcard worden betaald. Het is niet mogelijk een Douglas Giftcard in de Douglas Online Shop te bestellen en deze te betalen met een Douglas Giftcard.

17.5  Het gebruik van de Douglas Giftcard valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de houder ervan. Douglas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies, onleesbaarheid, vervalsing of misbruik van de Douglas Giftcard. Douglas zal in geen geval het resterende tegoed uitkeren of verrekenen. Indien de Douglas Giftcard beschadigd raakt, kan deze kosteloos in iedere Douglas store worden geruild voor een Douglas Giftcard met eenzelfde tegoed, mits de desbetreffende codes nog leesbaar zijn. Douglas behoudt zich het recht voor om een betaling met de Douglas Giftcard te weigeren, indien de betaling niet mogelijk is door een technische storing.

17.6 Uiteraard kunt u een artikel retourneren bij de website ook indien u met een Giftcard heeft betaald. Als u uw gehele bestelling wilt retourneren (en u heeft naast uw Giftcard met een andere betaalmethode betaald), ontvangt u uw geld retour via dezelfde betaalmethode als waarmee u heeft betaald. In plaats van een nieuwe Giftcard ontvangt u echter een PDF- cadeaubon. Indien u een gedeelte van uw bestelling wilt retourneren, wordt het retour te ontvangen bedrag eerst via iDeal, Bancontact of creditcard teruggestort. Mocht er een bedrag overblijven dat u van ons tegoed heeft, dan ontvangt u een PDF-cadeaubon met dit resterende tegoed. Deze PDF-cadeaubon wordt naar het oorspronkelijk door u opgegeven e-mailadres verstuurd. Tegenwoordig kan het bedrag van deze PDF-cadeaubon zowel volledig als in delen verzilverd worden.

Artikel 18. Alternatieve geschilbeslechting

18.1  De Europese Commissie heeft een platform voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting gecreëerd. Dit biedt consumenten de mogelijkheid om geschillen in verband met hun online bestelling in eerste instantie op te lossen zonder naar de rechter te hoeven stappen. Het platform voor geschillenbeslechting is toegankelijk via de externe link https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

18.2  Wij zullen trachten eventuele geschillen die uit uw online bestelling voortvloeien in der minne te schikken. Wij zijn echter niet verplicht deel te nemen aan een dergelijke geschillenbeslechtingsprocedure en wij kunnen u helaas niet garanderen dat wij aan deze procedure zullen deelnemen.

18.3  U kunt ons ook per e-mail bereiken op klantenservice@douglas.nl.

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

19.1  Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

19.2  Alle geschillen welke tussen Douglas enerzijds en klant anderzijds ontstaan voortvloeiend uit de Overeenkomst en of de uitleg of uitvoering daarvan, kunnen door Douglas worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

19.3  Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel centraal Gelderland Arnhem onder nummer 10005918.